Planet dhe raportet

 • Procesverbali i Kuvendit të Punës të FBK-së 13.03.2024

 • Prezantim - Raporti i Aktiviteteve dhe Plani i Veprimit (Kuvendi i Punës 13 Mars 2024)

 • Raport për Aktivitetet e FBK-së të vitit 2023

 • Plani i Marketingut dhe Komunikimit për vitin 2024

 • Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare të vitit 2023

 • Plani i Veprimit për vitin 2024

 • Plani Financiar për vitin 2024

 • Procesverbali i Kuvendit të Punës së FBK-së, 22 mars 2023

 • Raporti i Auditorit te Pavarur dhe Pasqyrat Financiare 2022

 • Raporti i Aktiviteteve të FBK-së për vitin 2022

 • Procesverbali i Kuvendit Statutor i FBK-së, 01 tetor 2022

 • Plani i Veprimit i FBK-së për vitin 2023

 • Plani i Marketingut dhe i Komunikimit 2023

 • Raport për Aktivitetet e FBK-së Viti 2022 - Prezantim

 • Plani Financiar i FBK-së për vitin 2023

1 2 3
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters:
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters: